Vergunningen evenementen

amateurkunst

PRODUCTIES


Een evenement is een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Veel voorkomende evenementen zijn:

•    muziekoptredens (zowel binnen als buiten);
•    sportevenementen op de openbare weg;
•    culturele evenementen;
•    een herdenkingsplechtigheid;
•    een braderie;
•    een optocht (niet zijnde een betoging);
•    een klein evenement (denk aan buurt bbq, straatfeest, opening etc.);
•    kermis (niet door of in opdracht van de gemeente georganiseerd);
•    een markt (niet vallende onder de marktverordening niet zijnde een snuffelmarkt);

Als u een dergelijke activiteit wilt organiseren, heeft u een evenementenvergunning nodig of dient u een melding te doen. Evenementen trekken vaak publiek of vereisen speciale maatregelen, zoals het afsluiten van een straat. Hierdoor is het nodig vooraf te beoordelen of een evenement is gewenst en onder welke voorwaarden het evenement kan plaatsvinden.

Hoe werkt het?
Er wordt onderscheid gemaakt in A-, B- en C- evenementen. Dit onderscheid wordt voornamelijk bepaald door de mate van de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, aanwezigheid van risicogroepen, geluidsoverlast en eventuele gevolgen voor het verkeer.

A-evenement: laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de directe woonomgeving en het verkeer;
B-evenement: gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe woon- en leefomgeving en/of gevolgen voor het verkeer;
C-evenement: hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op het woon- en leefklimaat van de stad of een dorp en/of sprake is van regionale gevolgen voor het verkeer.

B- en C- evenementen moeten vóór 15 december van het voorafgaande jaar door middel van een meldingsformulier worden gemeld. Het evenement wordt dan op de evenementenkalender geplaatst, deze wordt vastgesteld door het college. Hiermee is nog geen vergunning verleend!

Een A-evenement moet ten minste 3 weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd.

Een B-evenement moet ten minste 8 weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd.

Een C-evenement moet ten minste 12 weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning moet u een officiële aanvraag indienen. Deze kunt u digitaal aanvragen of door middel van het invullen van een papieren aanvraagformulier.

Het is erg belangrijk dat de aanvraag compleet met de benodigde gegevens (denk aan veiligheidsplan, constructiegegevens, tekeningen e.d.) en op tijd wordt ingediend. Onvolledige (of te laat ingediende) aanvragen kunnen niet juist worden beoordeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat de vergunning niet kan worden verleend en uw evenement niet kan plaats vinden.

Klik hier voor site Deventer.