Fondsen en subsidies

amateurkunst

PRODUCTIES

Fondsen & subsidies


Lokale fondsen:
Gemeente Deventer                             

Deventer Cultuurclub (DCC)         
Stichting Wesselings-Van Breemen           
Stichting Jeanette Hollaarfonds                    
Stichting Erven Witteveen                            

Stichting Rudolf H. Schmidt                           
Mr. N. Bolkesteinfonds                                             

Rabobank Cooperatiefonds                                      
 

Provinciale fondsen:
Provincie Overijssel                                                      
Provincie Overijssel Regeling Cultuurparticipatie
Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel   

 

Landelijke fondsen:
Fonds voor Cultuurparticipatie                                
Cultuurmakers van nu                                                                                     
Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)               

Oranje Fonds                                                                  
Fonds21                                                                            
VSB Fonds                                                                         
Bankgiroloterij                                                               
BNG Cultuurfonds                                                         
Handicap.nl                                                                      
Stichting het Gehandicapte Kind                             
Stichting Iordenshofje  (geen website) 
Stichting Lang leve kunst                                              

 

Crowdfunding:
Voor de Kunst                                                                 
Crowdaboutnow                                                           
Voor je Buurt                                                                   

 

Covid-19 ondersteuning
Een overzicht van (tijdelijke) financiële ondersteuningsmogelijkheden voor cultuurmakers, culturele organisaties en amateurkunstgroepen:

Nieuw: Gemeente Deventer - Verlenging coronaloket
Voorwaarden: 
•Een projectplan
•Een sluitende begroting
•Een protocol met inachtneming richtlijnen RIVM

Criteria:
•Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
•Op = op
•De te verstrekken subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per activiteit
•De te verstrekken subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de begroting
•De te verstrekken subsidie betreft een waarderingsubsidie als bedoel in artikel 1.1.c van de Algemene Subsidieverordening Deventer (ASV)
•De te subsidiëren activiteiten vinden plaats in 2021
•De activiteiten zijn van culturele aard
•Kunstenaars of (culturele) organisaties kunnen alleen subsidie aanvragen als ze gevestigd zijn in de gemeente Deventer
•De activiteit vindt in de gemeente Deventer plaats.

En verder:
•Alle aanvragen worden snel in behandeling genomen en ambtelijk beoordeeld en afgehandeld
•De aanvragen worden op basis van de ASV beschikt.

Het loket sluit wanneer er geen financiële middelen meer beschikbaar zijn of per 1 januari 2022. Er is maximaal € 50.000,- beschikbaar. 
Indienen via: a.termaat.bergisch@deventer.nl 

Kickstart Cultuurfonds
Voor: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters
Website: kickstartcultuurfonds.nl
 

Prins Bernhard Cultuurfonds > regeling KCIPO (Corona-investeringsregeling Kleine Initiatieven Overijssel)
Voor: culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd
Aan te vragen: minimaal €500,- en maximaal €2.500,- per aanvraag
Website: https://www.cultuurfonds.nl/corona-investeringsregeling

Prins Bernhard Cultuurfonds > hert Cultuurmakerinitiatief Overijssel 
Voor: onder Cultuurmakers worden individuele makers en culturele organisaties verstaan, zoals gezelschappen, podia, musea en overige organisaties in de culturele en creatieve sector die binnen de provincie Overijssel actief zijn. Indien professionals besluiten een aanvraag in te dienen, dingen zij alleen mee naar de tegemoetkoming als er zoveel mogelijk amateurs bij het project worden betrokken.
Aan te vragen: de bijdrage kan de totale kosten van het project betreffen.
Website: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/overijssel/nieuwsbericht/cultuurfonds-overijssel-stelt-100000-beschikbaar-voor-cultuurmakersinitiatief

.

Provincie Overijssel > regeling Cultuurparticipatie
Voor: rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen (dus ook amateurkunst), gemeenten of waterschappen
Aan te vragen: minimaal € 5.000,- en maximaal € 20.000,-
Website: www.
overijssel.nl/cultuurparticipatie

Provincie Overijssel > regeling vitale en gezonde samenleving
V
oor: initiatieven die gaan over de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. De aanvrager is een stichting, vereniging, corporatie of kerkgenootschap
Aan te vragen: minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,-
Website: www.overijssel.nl/vitale-gezonde-samenleving

Provincie Overijssel > MKB vouchers
Voorr: alle creatieve organisaties en ondernemers, waaronder ook zzp’ers en (erfgoed)stichtingen en verenigingen.
Aan te vragen: minimaal € 1.000,- en maximaal € 27.500,-

Website: www.overijssel.nl/mkb-voucher

Fonds voor de Cultuurp[articipatie > Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers
VoorCulturele zzp'ers werkzaam in cultuurparticipatie- of -educatie (inclusief ambachtsbeoefenaars) die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (we vragen je een inschrijving van maximaal 3 maanden oud mee aan te leveren).
Aan te vragen: € 2.500 - € 5.000,
Website: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/32/a-individuele-zzpers-en-ambachtsbeoefenaars